دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : یونس   فرهمند

پست الکترونیکی : farahmand@srbiau.ac.ir or noorfarahmand@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : الهیات و معارف اسلامی - فقه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیر پژوهش دانشکده الهیات  و فلسفه 84-87

مدیرکل دانشجویی 87- تاکنونعضویت در جوامع علمی

عضو انجمن ایرانی تاریخ اسلامنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تاریخ و تمدن ملل اسلامی

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 14

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرکل دانشجویی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/10/01

یونس فرهمند

یونس فرهمند

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : دانشیار

^